Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązuje wielu przedsiębiorców działających w zakresie gospodarowania odpadami do wpisu do Rejestru-BDO.

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w  opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i  elektroniczny, producenci, importerzy i  wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W  niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane.


BDO ewidencja odpadów

Bdo baza ogólne informacje – Bdo ogólne informacje o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w Rejestrze-BDO

Ustawa o odpadach dopuszcza pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji. I tak, przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi uzyskać wpisu do Rejestru-BDO.

Obowiązek ten nie dotyczy także firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Na przykład, jeśli w Twojej firmie ulegną zużyciu lub uszkodzeniu świetlówki, a nie chcesz się wpisywać do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów, możesz zlecić wykonanie usługi konserwacji i naprawy oświetlenia firmie prowadzącej taką działalność.

Wtedy zgodnie z ustawą o odpadach, to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie wytwórcą odpadów i to ona będzie zobowiązana do wpisu do rejestru-BDO. Dodatkowo w przypadku, jeśli kilku różnych przedsiębiorców wytwarzających odpady korzysta ze wspólnego lokalu, dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z prawem. Przeniesienie takiej odpowiedzialności oznacza także przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Warto pamiętać także, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady takie nie podlegają ewidencji, a ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru w BDO, w zakresie tych odpadów. Jednak w przypadku wytwarzania pozostałych odpadów, powstających w wyniku prowadzonej działalności, obowiązek wpisu do rejestru BDO w zakresie wytwarzania takich odpadów nadal pozostaje.

question-mark-1872665_1920

Kto musi zarejestrować się w BDO?

Zobowiązani do wpisu do rejestru BDO to przedsiębiorcy którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterię lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny
  • importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z terytorium UE)

Rejestr dotyczy również sklepów oraz hurtowni, którzy udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. Należy w tym przypadku złożyć roczne sprawozdanie o nabytych i wydanych torbach lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i o torbach pozostałych (powyżej 50 mikrometrów).  Do rejestru nie zalicza się natomiast toreb bardzo lekkich o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywek, które służą jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem oraz są wydawane ze względów higienicznych.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

  • wytwórców odpadów komunalnych,
  • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  • wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

Powstaje pytanie, jakie to są odpady komunalne. Z objaśnień Ministerstwa Klimatu wynika, że są to np. np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.
Ponadto rejestracji nie podlegają przedsiębiorcy, którzy rocznie wytwarzają ilości odpadów mniejsze od wskazanych w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Załącznik do rozporządzenia określający rodzaj odpadów liczy 46 pozycji, to o 28 więcej niż ten obowiązujący do końca grudnia 2019 roku. Wśród nowych kategorii odpadów znalazły się m.in. opakowania zbiorcze, te po substancjach niebezpiecznych, a także oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, a także odpady z korka, tkaniny do wycierania, np. szmaty, ścierki, tonery baterie, niektóre materiały budowlane. Przy każdym z odpadów jest wskazana ilość, której przekroczenie zobowiązuje już do ewidencji. Jeśli zatem przedsiębiorca wytwarza odpady, które należy ewidencjonować, ale w ilościach mniejszych niż wskazane w rozporządzeniu, nie musi się rejestrować w BDO.

Auto firmowe a BDO

Posiadasz Leasing , wynajmujesz lub masz auto w firmie pamiętaj ze masz obowiązek złożenia sprawozdania […]

Usługi gastronomiczne a BDO

Prowadzisz gastronomię i potrzebujesz oddać w sprawne ręce zarządzenie sprawozdawczością swojej firmy? Oddaj obsługę w […]

Plastikowe reklamówki a BDO

Prowadzisz kiosk, aptekę czy zakład kosmetyczny lub fryzjera jeśli wydajesz klientom plastikowe reklamówki musisz się […]

Importerzy a obowiązek BDO

Obowiązkowi rejestracji w BDO podlega każdy, kto wprowadza na rynek Polski produkt lub produkty w […]

Firma transportowa a BDO

Usługa transportowa nie generuje odpadów. Choć sama usługa nie przyczynia się do wytwarzania odpadów, to […]

bdo logowanie , bdo informacje ogolne dla twojej firmy, bdo numer, bdo co to jest