Bdo kto musi? Kto nie ma takiego obowiązku?

Do wpisu do rejestru Bdo zobowiązani są m.in. przedsiębiorcy którzy:

-Wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję

-Na terytorium kraju wprowadzają oleje smarowe, baterię lub akumulatory, produkty w opakowaniach, pojazdy, sprzęt elektroniczny lub elektryczny

-Importują lub produkują towary w opakowaniach i/lub opakowania, kupują je w ramach transakcji wewnątrz wspólnotowych (od firm działających na terytorium UE)

-Należy pamiętać, że rejestr BDO dotyczy również sklepów oraz hurtowni, które udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. W tym przypadku trzeba złożyć roczne sprawozdanie o nabytych i wydanych torbach lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz o torbach pozostałych (powyżej 50 mikrometrów). Do rejestru nie zaliczają się natomiast torby bardzo lekkie o grubości poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które służą jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem oraz wydawane są ze względów higienicznych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

-Wytwórców odpadów komunalnych (które są tożsame z odpadami z gospodarstw domowych)

-Wytwórców odpadów w postaci pojazdów, które zostały wycofane z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy świadczącego usługi demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbiórki pojazdów

-Wytwórców odpadów będących rolnikami, którzy gospodarują na powierzchni użytków rolnych o powierzchni nie większej niż 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.